ادامه مطلب

اجرای 5000متر لوله گذاری پروژه کوهستان

شماره قرارداد38/8875

مدت قرارداد از88/5/26به مدت دو ماه می باشد

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز