ادامه مطلب

انجام نگهداری درختان در پروژه کوهستان طبق شرایط فنی و اجرایی

شماره قرارداد38/13417

مدت قرارداد از تاریخ87/4/22لغایت88/4/22برای مدت یکسال

کارفرما:سازمان پارکها و فضای سبز